Username :
Password :
 
ที่ว่าการอำเภอปราณบุรี
ที่ว่าการอำเภอปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77120
www.pranburidistrict.go.th
เบอร์โทรติดต่อ 032-621014
FAX 032-622025
สำนักทะเบียนอำเภอปราณบุรี 032-623730
ที่ว่าการอำเภอปราณบุรี
ที่ว่าการอำเภอปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77120
www.pranburidistrict.go.th
โทรศัพท์ 

ฝ่ายความมั่นคง  032-622025
ฝ่ายทะเบียนและบัตร  032-623730
งานการเงินและบัญชี   032-621014

โทรสาร
032-622025